Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Kάλαντα.... και ευχές !!!.!!!!STRINA

Τον 8ο αι π.Χ. άποικοι από την Ελλάδα φθάνουν στα παράλια της Μεσημβρινής Ιταλίας και τις Σικελίας (Μεγάλη Ελλάδα). Το ήδη υπάρχον ελληνικό στοιχείο της Κάτω Ιταλίας τονώθηκε με την εγκατάσταση νέων αποίκων κατά τη Βυζαντινή περίοδο.
Τα Κάλαντα αυτά, από το ελληνόφωνο χωριό Σαλέντο, λέγονται και \"Στρίνα\": Το νόμισμα των καλαντιστών λέγονταν στα βυζαντινά χρόνια «ευαρχισμός» ή «Στρίνα», από το λατινικό strena (στα λατινικά σημαίνει αίσιος οιωνός, αλλά και δώρο της πρωτοχρονιάς, ή «επινομίς» όπως το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες - κοινώς μπουναμάς). Πολυπληθής μπάντα μεταφέρει το μήνυμα της Γέννησης από γειτονιά σε γειτονιά, ευλογώντας τη γη ώστε να είναι γόνιμη, αλλά και την πόρτα του σπιτιού, τη μάνα, τα παιδιά και τον αφέντη φυσικά, τον τζενεράλη.

Στρίνα
Άρτε που εστά(έφθασα) στην ώρια(ωραία) μασσαρία(αγρόκτημα)
Βλοώ(ευλογώ) την πόρτα με το λιbιdάρι(κατώφλι)
Βλοώ τη μάνα μ΄όλο το παιδία
Κι απόι(ύστερα) το τσούρη(πατέρας) που ΄ναι o τζενεράλη(αφέντης)
Κι απόι το τσούρη που ΄ναι o τζενεράλη

Ήρταμο να σας φέρμε την Αστρίνα(κάλαντα)
Κορλιάνα που τη μάτε σε τολό,
Ε να μας δώκει πρέστο μα το πρίμα
Ήρταμο να σας φέρμε την Αστρίνα

Απόι(ύστερα) ‘γω βλοώ και το μερτσάλι(τσαπί)
Την κάτσα(σουρωτήρι), την σκουνdέdα(σκάλα), το ροδούλι(χτυπητήρι τυριού)
Και τη σβαρτή, βαρτή μερτσήν αγάλη(χωρίς γάλα)
Ήρταμα να της κάμαν αλλεγκρία(χαρά)

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Αποστόλου Αρβανιτόπουλου, σχετικό με τα έθιμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και των καλάνδων, μας σώζει ο Φίλιππος Βρετάκος στο βιβλίο του "Οι δώδεκα μήνες του έτους και αι κυριώτεραι εορταί των":

"Το χριστουγεννιάτικον δένδρον συμβολίζει την αιωνιότητα της ζωής, διότι δεν γηράσκει και δεν χάνει, επομένως, την νεότητά του. Περί τούτου, ως εθίμου, ο αείμνηστος καθηγητής μου Αποστολ. Αρβανιτόπουλος ("Κληρονομία του αρχαίου κόσμου", εφημερίς "Εθνος", 31 Δεκεμ.1937) αναφέρει τα εξής: "Το δένδρον όμως των Χριστουγέννων δεν το ευρίσκω, εγώ τουλάχιστον, ως ξενικήν συνήθειαν, ως νομίζεται γενικώς, αλλ' εν μέρει ως αρχαίαν ελληνικήν. Είναι, δηλαδή, υπολείμματα της περιφήμου "ειρεσιώνης", και της "ικετηρίας" των αρχαίων Ελλήνων, και μάλιστα των αρχαίων Αθηναίων. Ήσαν δε η μεν Ικετηρία κλάδος ελαίας, από του οποίου εκρέμων ποκάρια μαλλιού, και έφερον αυτόν όσοι ήθελον να ικετεύσουν τον Θεόν ομαδικώς, δια την απαλλαγήν του τόπου από δεινού τινός κακού, π.χ. από νοσήματος, πανώλους, χολέρας ή ομοίου. Ως επί το πολύ, όμως, εβάσταζε την Ικετηρίαν άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να τεθή υπό την προστασίαν θεού και της ανωτέρας αρχής, για να προβή εις αποκαλύψεις εναντίον ισχυρών ανθρώπων ή αρχόντων.

Η ειρεσιώνη, όμως, είχε πολύ μεγάλην αναλογίαν και προς τα κάλανδα και προς το δένδρον των Χριστουγέννων, διότι ήτο και αυτή κλάδος ελαίας ή δάφνης επί του οποίου εκρεμώντο ομοίως έρια λευκά ή πορφυρά, αλλά και καρποί και κολλύραι (κουλούρες) κ.τ.λ., εκ δώρων προερχόμενα. Τον κλάδον αυτόν περιέφερον τα παιδιά καθ'ομάδας από τας οικίας, και έψαλλον εγκωμιαστικά άσματα υπέρ της ευτυχίας του οικογενειάρχου και των μελών της οικογενείας του' εζήτουν δε και την αμοιβή των, διότι "τα είπαν", να τους δώση έκαστος "ό,τι προαιρείται", χωρίς να εκφράσουν κατ'ουδένα τρόπον την αγανάκτησίν των, αν δεν τους έδιδον τίποτε, ενώ σήμερον εκφράζουν' διαφορά πολιτισμού.

Η Ειρεσιώνη αυτή εψάλλετο κατά διαφόρους εποχάς του έτους, όπως και σήμερον τα κάλανδα (Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων, Λαζάρου, Σταυρώσεως, κλπ). Και δη κατά τα Θαργήλια (Μάιον), Πυανόψια (Οκτώβριον), προς τιμήν του Απόλλωνος, του Ηλίου, των Ωρών, κλπ εις των οποίων τους ναούς και τα ιερά κατετίθετο. Πολλά εκ των παιδίων, ή πάντα, έφερον τον κλάδον τούτον εις την οικίαν των και τον εκρέμων εις την θύραν' εκεί έμενεν όλον το έτος, κατά δε το τέλος εκαίετο μεν ο περσινός κλάδος, εκρεμάτο δε ο νέος, όπως ο "Μάϊς" σήμερον' συνέβαινε δε τούτον και κατά τον αυτόν Θαργηλιώνα (Μάϊον) μήνα. [...]

Αλλά το σπουδαιότατον είναι, ότι εν εκ των περισωθέντων αρχαίων δημωδών ασμάτων, τα οποία έψαλλον τα παιδιά κατά την αρχαιότητα, έχει όλον το χρώμα και την υφήν και τας εννοίας, τα οποία έχουν τα πολυποίκιλα κατά τόπους νεοελληνικά κάλανδα. Ιδού δε η απόδειξις: έψαλλον, δηλαδή, τα παιδιά εκείνα των αρχαίων Ελλήνων εις στίχους ωραιοτάτου δακτυλικού εξαμέτρου ως εξής***:

ειρεσιώνη.jpg

Ήτοι: Εφθάσαμεν εις το αρχοντικόν του μεγάλου αφεντικού, ο οποίος έχει μεν μεγάλην δύναμην και τρομεράν φωνήν, είναι δε πάντοτε ευτυχισμένος' αι σεις, οι πόρτες του σπιτιού, ανοίξατε μόναι σας! Διότι μπαίνει μέσα εις στο σπίτι ο Πλούτος με αφθονίαν και μαζί με τον Πλούτον η χαρά και η Ευθυμίαν, γεμάτες από καλούδια, και η καλή Ομόνοια και Ησυχία' άμποτε δε να είναι τα δοχεία σας και τα τσουκάλια σας γεμάτα και πάντοτε να ανακατεύεται εις την σκάφην σας, που ζυμώνετε, ζυμάρι άφθονον και ωραίον.

Και άλλα πολλά παρακολουθούν τα ανωτέρω εις το αρχαίον περισωθέν άσμα, πολύ ανάλογα οφθαλμοφανώς προς τας ευχάς και τους επαίνους, οι οποίοι περιέχονται εις τα διάφορα σημερινά κάλανδα των παιδιών του Ελληνικού Λαού. [...]""

(*** αναφέρονται στους "Ομήρου βίους")

κάλαντα1.jpg

Το "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν "Ηλίου"", αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο λήμμα "κάλανδα":

"[...]Το έθιμον ίσως να είναι συνέχεια της περιφοράς της αρχαίας ειρεσιώνης υπό παίδων ή και ένωσις συνηθειών περισσοτέρας της μίας αρχαίων εορτών, διότι οι αποτελούντες τα άδοντα συγκροτήματα περιέρχονται τας οικίας συχνά, κρατούντες ράβδους κεκοσμημένας, όπως περίπου οι αρχαίοι θύρσοι των διονυσιακών εορτών και φανούς πολυχρώμους ή εσωτερικώς φωτιζόμενα ομοιώματα πλοίων, με άνοιγμα απομιμούμενον αστέρα, από όπου μόνον χύνεται το φως κ.λ.π..[...]

Φαίνεται πάντως ότι η συνήθεια υφίστατο και προ της βυζαντινής εποχής, και ίσως είχε συνδυασθή η χαρά για την γέννησιν του Σωτήρος, η οποία προ του 4ου αιώνος επανηγυρίζετο την 1ην του έτους, με τας ελπίδας και τας ευχάς του νέου έτους, τας οποίας συνήθιζον οι Ρωμαίοι, και με τον τρόπον του εορτασμού, που ήτο αρχαίος ελληνικός.[...]"

Και μιας και αναφέραμε την αρχαία Ειρεσιώνη, ας κλείσω με το τραγούδι της που μας διασώζει ο Πλούταρχος ("Βίοι Παράλληλοι, Θησεύς 22"):

ειρεσιώνη-πλούταρχος.jpg

Δηλαδή (σε απόδοση Ανδρέου Πουρνάρα):

ειρεσιώνη-πλούταρχος2.jpg

(*Οι φωτογραφίες από τα βιβλία του Γ.Μέγα "Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας" και του Δ.Λουκάτου "Χριστουγεννιάτικα και των εορτών")
Καλά και φωτεινά Χριστούγεννα, με υγεία κι αγάπη για όλους! Εύχομαι από καρδιάς σε όλους και όλους η Αστρίνα (το αστέρι) να φωτίσει το πνεύμα και την ψυχή μας...


Τὰ Κάλαντα εἶναι ἔθιμο ποὺ διατηρεῖται ἀμείωτο ἀκόμα καὶ σήμερα μὲ τὰ παιδιὰ νὰ γυρνοῦν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι σὲ ζεύγη ἢ καὶ περισσότερα καὶ νὰ τραγουδοῦν τὰ κάλαντα συνοδεύοντας τὸ τραγούδι τους μὲ τὸ τρίγωνο ἢ ἀκόμα καὶ κιθάρες, ἀκορντεόν, λύρες, ἢ φυσαρμόνικες. Τὰ παιδιὰ γυρνοῦν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, χτυποῦν τὴν πόρτα καὶ ρωτοῦν: «Νὰ τὰ ποῦμε;». Ἂν ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν νοικοκύρη ἢ τὴν νοικοκυρὰ εἶναι θετική, τότε τραγουδοῦν τὰ κάλαντα γιὰ μερικὰ λεπτὰ τελειώνοντας μὲ τὴν εὐχὴ «Καὶ τοῦ Χρόνου. Χρόνια Πολλά». Ὁ νοικοκύρης τὰ ἀνταμοίβει μὲ κάποιο χρηματικὸ ποσό, ἐνῶ παλιότερά τους πρόσφερε μελομακάρονα ἢ κουραμπιέδες. Κάλαντα λέγονται τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ τῶν Φώτων καὶ εἶναι διαφορετικὰ γιὰ κάθε γιορτή.


Ἡ λέξη κάλαντα προέρχεται ἀπὸ τὴ λατινικὴ «calenda», ποὺ σημαίνει ἀρχὴ τοῦ μήνα. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἱστορία τους προχωρεῖ πολὺ βαθιὰ στὸ παρελθὸν καὶ συνδέεται μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα. Βρῆκαν, μάλιστα, ἀρχαία γραπτὰ κομμάτια παρόμοια μὲ τὰ σημερινὰ κάλαντα (Εἰρεσιώνη στὴν ἀρχαιότητα). Τὰ παιδιὰ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης κρατοῦσαν ὁμοίωμα καραβιοῦ ποὺ παρίστανε τὸν ἐρχομὸ τοῦ θεοῦ Διόνυσου. Ἄλλοτε κρατοῦσαν κλαδὶ ἐλιᾶς ἢ δάφνης, στὸ ὁποῖο κρεμοῦσαν κόκκινες καὶ ἄσπρες κλωστές. Στὶς κλωστὲς ἔδεναν τὶς προσφορὲς τῶν νοικοκύρηδων.Τὸ τραγούδι τῆς Εἰρεσιώνης τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὁμήρου, τὸ ἀπαντᾶμε σήμερα μὲ μικρὲς παραλλαγὲς στὰ κάλαντα τῆς Θράκης: «Στο σπίτι ἐτοῦτο ποὔρθαμε τοῦ πλουσιονοικοκύρη
ν᾿ ἀνοίξουνε οἱ πόρτες του νὰ μπεῖ ὁ πλοῦτος μέσα
νὰ μπεῖ ὁ πλοῦτος κι ἡ χαρὰ κι ἡ ποθητὴ εἰρήνη
καὶ νὰ γεμίσουν τὰ σταμνιὰ μέλι, κρασὶ καὶ λάδι
κι ἡ σκάφη τοῦ ζυμώματος μὲ φουσκωτὸ ζυμάρι».

Aνακάλυψα πρόσφατα και μοιράζομαι μαζί σας, τα :

Βυζαντινά κάλαντα Χριστουγέννων

(Σιναΐτικη ἀλφαβητικὴ ἀκροστοιχίδα) Ἦχος α´. Ρυθμὸς τετράσημος.


 ναρχος Θες καταβέβηκεν κα ν τ Παρθέν κατώκοισεν
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.

Βασιλες τν λων κα Κύριος λθε τν δμ ναπλάσασθαι
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρε και τενενά
χα
ρε Δέσποινα.

Γηγενες σκιρτάτε κα χαίρεσθε, τάξεις τν γγέλων εφραίνεσθε
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.

Δετε ν σπηλαί θεάσασθαι, κείμενον ν φάτν τν Κύριον
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρε και τενενα
χα
ρε Δέσποινα.

ξ νατολν μάγοι ρχονται δρα προσκομίζουσι ξια.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.

Ζητον προσκυνήσαι τν Κύριον, τν ν τ σπηλαί τικτόμενον.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρε τε και τενενα
χα
ρε Δέσποινα.

στρ τος μάγους δήγησεν νω το σπηλαίου τος φερεν

Θες Βασιλες προαιώνιος τίκτεται κ κόρης Θεόπαιδος.
δν ρδης θαύμασε τν π τν μάγων κρίβειαν.
Κράζει κα
βο πρς τος ερες τος δοξολογοντας τν Κύριον.
Λέγετε σοφο
κα διδάσκαλοι ρα που γεννται Κύριος.

Μάγοι τν κηρύττουν κα λέγουσι Βασιλέα μέγα κα Κύριον.
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε, τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.

Νν ρδης σήμερον κουσεν ληθείας θαμα κι θαύμασεν
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε, τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.

Ξένον κα παράδοξον κουσμα, τν π τν μάγων κρίβειαν
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.

μακροθυμήσας κα Κύριος, σώσαι τος ες Σε καταφεύγοντας
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.

Ποιμένες δόντες δόξαζον, δόξα ν ψίστοις κραύγαζον.
Ῥῆμα ωσφ νύκτα κουσεν γγελος Κυρίου λάλησε.
Σήμερον γενν
ται Κύριος κα πσα κτίσις γάλλεται.
Τρε
ς τς ποστάσεις γνώκαμεν· Πατέρα, Υόν, Πνεμα γιον.

π ρχαγγέλων μνούμενον κα τν Σεραφεμ δοξαζόμενον.
Ερου ρεμ ερου ρεμ ερου ερου ρεμ
χα
ρε χραντε.

Φς ν τ σπηλαί πέφανεν κα τν κόσμον λον φώτισε
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.

Ψάλλοντες Χριστν τν Θεν μν τν ν τ σπηλαί τικτόμενον.
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.

παρθενομήτορ κα Δέσποινα· σζε τος ες Σ καταφεύγοντας.
Ερου ρεμ ερου ρεμ ερου ερου ρεμ χαίρε άχραντε.
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.

==================================

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν
Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαί
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε
Δέξαι Βηθλεεμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντω και Κύριον
Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια
Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον
Ήνεγγεν αστήρν μάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόμισεν
Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος
Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλω εξεπλάγη ο δείλαιος
Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον Κύριον
Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος;
Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, ο εν ουρανοίς επεδήμησεν
Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε, άγγελος Κυρίου ελάλησεν
Ξένον και παράδοξον άκουσμα και η συγκατάβασις άρρητος
Ο μακροθυμίσας και εύσπλαχνος, πάντων υπομένει τα πταίσματα
Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν άγγλοι αυτού ανυμνήτωσαν
Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον βασιλέα μέγαν και ένδοξον
Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγύρίζει κι ευφραίνεται
Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαμα
Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον των πάντων δεσπότην και άνακτα
Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαμψε
Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται
Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ημών, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον
Ω Παρθενομήτορ και Δέσποινα, σώζε του εις Σε καταφεύγοντας.

 

 

 

 

44 σχόλια:

 1. Τί ωραία τα κάλαντα των ελληνόφωνων χωριών! Γενικά, πάντα μου άρεσαν τα τραγούδια εκείνων των περιοχών, και πάντα ονειρευόμουν να μπορέσω να επισκεφθώ αυτά τα χωριά!
  Μα και τα βυζαντινά κάλαντα είναι πολύ ωραία - μακάρι να έβρισκες και την μουσική τους!
  Καλά Χριστούγεννα, Κλαυδία μου!!!! Με υγεία και αγάπη να περάσετε εσύ και η οικογένειά σου και ο ερχομός Του είθε να φέρει ειρήνη στον κόσμο!
  Πολλά φιλιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μarie Anne Τα έχω λατρέψει αυτά τα κάλαντα και μόλις μου επισήμανες την παράλειψή μου για τα βυζαντινά κάλαντα, έσπευσα να την καλύψω, βρήκα το σχετικό βίντεο και το πρόσθεσα!!! Καλές Γιορτές με χαρά, αγάπη και κάθε καλό !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 2. Τι γλυκιά ανάρτηση Κλαυδία !!!!!!
  Να είσαι καλά, καλά Χριστούγεννα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και κάθε καλό εύχομαι στο σπιτικό σου !!! Πολλά φιλιά !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ράνια μου,θέλησα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά και τη συγκίνηση που μου προκαλούν αυτά τα κάλαντα, σου αντεύχομαι καλές γιορτές, υγεία, χαρά και κάθε ευτυχία στο σπιτικό σου, καλή τύχη στα κορίτσια σου !!!Σε φιλώ

   Διαγραφή
 3. Πού τα βρήκες όλα αυτά βρε ψαχτήρι μου;
  Ενδιαφέροντα, συγκινητικά και κυρίως τα κάλαντα της Κ. Ιταλίας είναι υπέροχα!
  Να είσαι καλά Κλαυδία μου, να περάσετε όμορφες γιορτινές στιγμές και να έχετε υγεία και αγάπη στο σπιτικό σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανελάκι μου από όταν τα πρωτοάκουσα αυτά τα κάλαντα, σε μία εκπομπή της ΝΕΤ αφιερωμένης στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, με μαγέψανε και με συγκινήσανε απερίγραπτα, βρήκα λοιπόν την τέλεια ευκαιρία να σας τα παρουσιάσω....Σου εύχομαι τα καλλίτερα, υγεία, χαρά και αντοχές.... Σε φιλώ

   Διαγραφή
 4. Τι όμορφα κάλαντα !!!!!!!
  Να είσαι καλά, Κλαυδία μου και να περάσεις χαρούμενες γιορτές με την οικογένειά σου !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νίκη μου κι εμένα με έχουνε συναρπάσει αυτά τα κάλαντα !!! Ευχές κι από μένα για κάθε καλό στο σπιτικό σου, υγεία και χαρές !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 5. Κλαυδια μου πολύ ενδιαφεροντα ολα αυτα που μας αναρτησες.. για τα καλαντα...ευτυχως ομως που ειχες και την μεταφραση στα αρχαια κειμενα... τα βυζαντινα καλαντα υπεροχα... σαν να βρισκοσουν στη εκκλησια.. ηταν.. και του χρονο να είσα καλα και να περάσεις τα καλύτερα σου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με οσους αγαπας φιλη μου με υγεια .. με αγαπη.. και πολλα χαμόγελα......... φιλακιααααα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρούλα μου γλυκιά, θέλησα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα κάλαντα που με έχουνε συγκινήσει τόσο πολύ, χαίρομαι που ανταποκριθήκατε τόσο θερμά στην ιδέα μου. Καλές γιορτές εύχομαι, υγεία , χαρές και κάθε καλό στο σπιτικό σου !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 6. Πολύ χρησιμη ανάρτηση , πολλά απο αυτα δεν τα γνωριζα!
  Καλά χριστούγεννα απο καρδιάς, με υγεία και αγάπη!
  Να περάσετε υπέροχα!
  Πολλά φιλια :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγώ τα περισσότερα τα ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, οπότε μου δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία να τα μοιραστώ μαζί σας....Καλές γιορτές, Χρόνια πολλά και καλά , υγεία και χαρές στο σπιτικό σου !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 7. Καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη!!!!!! Φιλάκια!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κλαυδία μου, να ΄σαι καλά, η ανάρτηση είναι καταπληκτική! Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη! Σε φιλώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειρήνη μου σου εύχομαι από καρδιάς τα καλλίτερα στην οικογένειά σου, να περάσεις όμορφα με τους αγαπημένους σου !!!Σε γλυκοφιλώ !!!

   Διαγραφή
 9. Καλημερούδια και χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα με Υγεία! :))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πετράδι μου σου εύχομαι Καλές γιορτές, χρόνια πολλά και καλά, υγεία, αγάπη, χαρές και αντοχές.... Σε φιλώ

   Διαγραφή
 10. Καλά Χριστούγεννα!
  Χρόνια Πολλά με υγεία, γέλια και χαρές στο σπιτικό σου!!
  Πολλές ευχές....♥
  **Αννιώ**

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αννιώ μου σου εύχομαι κι εγώ Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και πολλές πολλές χαρές !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 11. Καλά Χριστούγεννα Αγάπης και Χαράς

  φιλί γλυκό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελένη μου, από καρδιάς ευχές για Καλές γιορτές, Καλή κι ευλογημένη χρονιά γεμάτη αγάπη και ελπίδα....για όλο τον κόσμο....Σε φιλώ

   Διαγραφή
 12. Kλαυδία μου σου εύχομαι απο καρδιάς Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια πολλά,υγεία και ευτυχία στην οικογένειά σου,!!!η ανάρτησή σου είναι καταπληκτική !!!.Πολλά φιλιά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεταξία μου σ΄ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, και με τη σειρά μου σου εύχομαι κάθε καλό στο σπιτικό σου, υγεία, χαρά , αγάπη και ελπίδα....Σε φιλώ

   Διαγραφή
 13. Χρόνια πολλά και καλά .Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει σ' εσένα και την οικογένειά σου κάθε τι καλό και όμορφο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ΄ ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και σου εύχομαι κι εγώ Καλές γιορτές και Χρόνια πολλά, καλά κι ευλογημένα !!! Φιλιά

   Διαγραφή
 14. Μαθαίνουμε πολλά από σένα Καυδία μου αλλά στάθηκα στην αλφαβητική ακροστιχίδα !!! Χρόνια πολλά ,καλές γιορτές με τους δικούς σου ανθρώπους και να έχεις ότι χρειάζεσαι για να είσαι καλά!!!
  Σε φιλώ με αγάπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Nikol μου τις απόλαυσα αυτές τις πληροφορίες, βρήκα πολύ ενδιαφέρον στη σύνδεση που υπάρχει με το μακρινό παρελθόν, όσο για τα κάλαντα της Κάτω Ιταλίας, με έχουνε συγκινήσει με την θαυμάσια μελωδία και τους υπέροχους στίχους τους, αν και αυτό μου συμβαίνει με όλα τα κάλαντα γενικώς...., τα θεωρώ θαυμάσιο έθιμο που οφείλουμε να διατηρήσουμε....Καλές γιορτές σου εύχομαι, Χρόνια πολλά και καλά, υγεία, αγάπη, χαρές....Σε φιλώ

   Διαγραφή
 15. Αααα, ήμουν σίγουρη ότι θα εύρισκες και την μουσική, Κλαυδία μου, γι αυτό ξαναπέρασα...και ξαναχάρηκα την εμπλουτισμένη αυτή ανάρτησή σου!!!! Νά'σαι καλά!!!
  Και πάλι, χρόνια πολλά και καλά, πάντα με υγεία!!!!
  Φιλάκια πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι που ξαναπέρασες για να απολαύσεις ολοκληρωμένο το αφιέρωμα !!! Χάρη σε σένα συμπληρώθηκε ......Καλά να είμαστε , γερές, δημιουργικές και να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας και όλους τους αγαπημένους μας ! Φιλιάααα

   Διαγραφή
 16. Καταπληκτική και πολύ ψαγμένη ανάρτηση!!!
  Πληροφορίες πολύτιμες, όσο πολύτιμη είναι και η δική σου παρουσία ανάμεσά μας!!!
  Σου εύχομαι κι εγώ:
  " Για τη χρονιά που έρχεται, ευχή καρδιάς θα κάνω!
  Η μοίρα να σκορπά χαρές να περπατάς απάνω!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φλώρα μου με συγκινείς με τα καλά σου λόγια και τις ευχές καρδιάς. σ΄ευχαριστώ και αντεύχομαι, υγεία, αγάπη και χαρές στο σπιτικό σου, πολύτιμή μου φίλη, ελπίζω να τα πούμε από κοντά μετά τις γιορτές..... Σε φιλώ

   Διαγραφή
 17. Τι όμορφη ανάρτηση Κλαυδία !!!!!!
  Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου!! Υγεία, χαρά , αγάπη να γεμίσουν το σπιτικό σου!!! Πολλά φιλιά !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέπη μου αντεύχομαι κι εγώ να έχουμε μία καλή χρονιά, υγεία , δημιουργικότητα και αντοχές στα δύσκολα !!! Σε φιλώ

   Διαγραφή
 18. Κλαυδία μου η ανάρτησή σου ήταν υπέροχη!!!
  Χρόνια σου πολλά με υγεία, χαρά και να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου!!!
  Φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στέλλα μου καλή χρονιά εύχομαι με υγεία και αγάπη στο σπιτικό σου !!!Σε φιλώ

   Διαγραφή
 19. Όμορφη ανάρτηση
  Χρόνια πολλά με υγεία
  Φιλάκια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαρία ΄Ελενα σου εύχομαι κι εγώ από καρδιάς Χρόνια πολλά, καλά κι ευλογημένα !!! Φιλιάααα

   Διαγραφή
 20. Κλαυδία μου γειά σου.
  Χρόνια πολλά και σε σένα με υγεία.
  Χρ΄ονια π.ολλά και καλά και γιά τον νοικοκύρη σου.
  Και αυτή σου η ανάρτηση πολύ ψαγμένη όπως είπεκαι η φίλη ποιό πάνω.Πολύ ωραία τα γραικάνικα κάλαντα αλλοιώτικα από ότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε.Οσο γιά τα Βυζαντινά με έφερες πολλά χρόνια πίσω.Ο πεθερός μου τα τραγουδούσε.Νάσαι καλά Κλαυδία μου και να κάνεις τόσο ωραίες αναρτήσεις.
  Πολλά φιλιά.  ία.
  Χ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νικολίτσα μου τα γραικάνικα κάλαντα με μαγέψανε από την πρώτη φορά που τα άκουσα, όσο για τα Βυζαντινά , αισθάνθηκα ένα δέος όταν τα ανακάλυψα στο διαδίκτυο, χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία να τα απολαύσω και να τα μοιραστώ μαζί σας, θησαυροί μιάς παράδοσης που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να διατηρούμε...Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αγάπη χαρές και δημιουργικότητα εύχομαι, σε φιλώ

   Διαγραφή
 21. Κλαυδία μου , το καθυστερημένο σου ήρθε , ασθμαίνοντας ☺
  Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία, ...υγεία και πάλι υγεία!
  Αγάπη είμαι σίγουρη ότι έχεις, τόσος ζεστός και καλόκαρδος άνθρωπος που είσαι!
  Καλή και δημιουργική χρονιά !
  Φιλάκια καρδιάς! ♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αριστέα μου σ΄ευχαριστώ από καρδιάς για τις ευχές και ανταποδίδω, υγεία, αγάπη, χαρές, δημιουργικότητα, καλή κι ευλογημένη χρονιά να έχουμε, σε φιλώ

   Διαγραφή
 22. Χάπι νιού γίαρ δίαρ Κλαυδία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή